Attendance of February

S.No.
Name
01-07
08-15-
16-24
25-31
Lec.
Att.
Lec.
Att.
Lec.
Att.
Lec.
Att.
1 SMIRITI SINGH 06 06 05 04 06 06 05 04
2 PRAGYA SINGH 06 06 05 03 06 06 05 03
3 DIVYA RANI 06 06 05 02 06 06 05 02
4 RADHA 06 06 05 05 06 06 05 05
5 HEMA RAI 06 06 05 04 06 06 05 04
6 KUSUM 06 05 05 05 06 05 05 05
7 ARCHNA 06 05 05 05 06 05 05 05
8 PRIYANKA SINGH 06 05 05 05 06 05 05 05
9 ANEETA GUPTA 06 04 05 05 06 04 05 05
10 PREETI SINGH 06 05 05 05 06 05 05 05
11 LAKSHMI SINGH 06 05 05 04 06 05 05 04
12 SHARMILA JAYASWAL 06 05 05 04 06 05 05 04
13 SHRUTI SINGH 06 05 05 04 06 05 05 04
14 POOJA PANDEY 06 05 05 04 06 05 05 04
15 AKANSHA SINGH 06 05 05 05 06 05 05 05
16 PRINYANKA SINGH 06 05 05 04 06 05 05 04
17 SUNITA KUMARI 06 05 05 05 06 05 05 05
18 REKHA YADAV 06 06 05 03 06 06 05 03
19 SUBHASHINEE MAURY 06 06 05 05 06 06 05 04
20 DIVYA UPADHYAY 06 06 05 05 06 06 05 03
21 ANITA MAURYA 06 06 05 05 06 06 05 02
22 MADHULIKA RAI 06 06 05 05 06 06 05 05
23 SURUBHI RAGHUVANSHI 06 06 05 04 06 06 05 04
24 JAHA ARA 06 06 05 04 06 06 05 05
25 AKTA SINGH 06 06 05 04 06 06 05 05
26 SWETA SINGH 06 06 05 04 06 06 05 05
27 AHIR MEENA SADHU 06 04 05 05 06 04 05 05
28 NEELU SINGH 06 04 05 04 06 04 05 05
29 ARATI SONKER 06 04 05 05 06 04 05 04
30 ANJU SINGH 06 04 05 03 06 04 05 04
31 PRIYANKA MISHRA 06 03 05 04 06 03 05 04
32 RUKSHAR KHATOON 06 02 05 05 06 02 05 04
33 AMRITA SINGH 06 02 05 04 06 02 05 05
34 MAMTA TIWARI 06 02 05 05 06 02 05 04
35 RANJANA YADAV 06 02 05 03 06 02 05 05
36 SHALINI YADAV 06 02 05 03 06 02 05 03
37 BABITA DEVI 06 04 05 04 06 04 05 04
38 HEMA SINGH 06 04 05 05 06 04 05 03
39 PRIYANKA SINGH 06 04 05 04 06 04 05 02
40 PRITEE DEVI 06 04 05 05 06 04 05 05
41 NEETU 06 04 05 03 06 04 05 04
42 MADHURI RAI 06 04 05 04 06 04 05 05
43 GARIMA SRIVASTAVA 06 04 05 05 06 04 05 05
44 PRITI SINGH 06 04 05 01 06 04 05 05
45 SONI SINGH 06 04 05 02 06 04 05 05
46 ANJALI SINGH 06 04 05 05 06 04 05 05
47 ANJU TIWARI 06 04 05 03 06 04 05 04
48 KUMKUM SINGH 06 05 05 04 06 05 05 04
49 SHUBHRA AGARWAL 06 05 05 05 06 05 05 04
50 SRISHTY NAWAL 06 05 05 05 06 05 05 04
51 SHASHI KALA YADAV 06 06 05 02 06 06 05 05
52 POONAM 06 06 05 02 06 06 05 04
53 SADHANA MISHRA 06 06 05 05 06 06 05 05
54 SIMA YADAV 06 06 05 05 06 06 05 03
55 KIRAN YADAV 06 06 05 04 06 06 05 04
56 NEELA DEVI 06 06 05 04 06 06 05 03
57 RASHMI SINGH 06 06 05 05 06 06 05 02
58 PURNIMA SINGH 06 06 05 05 06 06 05 05
59 SAPANA SINGH 06 06 05 04 06 06 05 04
60 PRIYANKA YADAV 06 06 05 05 06 06 05 05
61 QUDSIA FATIMA 06 05 05 05 06 05 05 05
62 REETA DEVI 06 05 05 02 06 05 05 05
63 SWETA GUPTA 06 05 05 02 06 05 05 05
64 RAGANI SINGH 06 05 05 05 06 05 05 05
65 SHEELA SRIVASTAVA 06 05 05 05 06 05 05 04
66 SANGEETA YADAV 06 05 05 04 06 05 05 04
67 MAMTA 06 05 05 04 06 05 05 04
68

SHILPA

06 06 05 05 06 06 05 04
69 SARIKA SRIVASTAVA 06 05 05 05 06 05 05 05
70 SHRADDHA DUBEY 06 06 05 04 06 06 05 04
71 ARCHANA SINGH 06 05 05 05 06 05 05 05
72 REENA DEVI 06 02 05 05 06 02 05 03
73 POONAM DEVI 06 02 05 02 06 02 05 04
74 LAXMI KUMARI 06 02 05 02 06 02 05 03
75 SANGEETA 06 02 05 05 06 02 05 02
76 MEERA YADAV 06 06 05 05 06 06 05 05
77 GUNJA DEVI 06 06 05 04 06 06 05 04
78 NIHARIKA 06 06 05 04 06 06 05 05
79 KIRTI SINGH 06 06 05 05 06 06 05 05
80 ASHA YADAV 06 06 05 05 06 06 05 05
81 SARITA YADAV 06 06 05 04 06 06 05 05
82 ARTI DEVI 06 05 05 05 06 05 05 05
83 SHASHI KIRAN 06 05 05 05 06 05 05 04
84 SEEMA YADAV 06 05 05 02 06 05 05 04
85 SNEHA SINGH 06 04 05 02 06 04 05 04
86 SANJAY KANNAUJIYA 06 04 05 05 06 04 05 04
87 ANITA 06 04 05 05 06 04 05 05
88 JYOTI SINGH 06 05 05 04 06 05 05 04
89 MIRA DEVI 06 06 05 04 06 06 05 05
90 SUNITA KUSHAWAHA 06 06 05 05 06 06 05 03
91 RITA 06 06 05 05 06 06 05 05
92 APHSANA BEGAM 06 06 05 05 06 06 05 05
93 SHIKHA SINGH 06 06 05 05 06 06 05 05
94 SHWETA SINGH 06 06 05 04 06 06 05 05
95 VIBHA PANDEY 06 06 05 04 06 06 05 04
96 SUNITA YADAV 06 04 05 05 06 04 05 04
97 REKHA YADAV 06 05 05 05 06 05 05 05
98 PRIYANKA SAHU 06 04 05 04 06 04 05 05
99 PRIYA KUMARI 06 05 05 04 06 05 05 04
100 POONAM YADAV 06 06 05 05 06 06 05 04
           
           

Attendance of March

S.No.
Name
01-07
08-15-
16-24
25-31
Lec.
Att.
Lec.
Att.
Lec.
Att.
Lec.
Att.
1 SMIRITI SINGH 04 04 03 02 06 06 05 04
2 PRAGYA SINGH 04 04 03 03 06 06 05 03
3 DIVYA RANI 04 04 03 03 06 06 05 02
4 RADHA 04 04 03 03 06 06 05 05
5 HEMA RAI 04 04 03 03 06 06 05 04
6 KUSUM 04 04 03 03 06 05 05 05
7 ARCHNA 04 04 03 03 06 05 05 05
8 PRIYANKA SINGH 04 04 03 03 06 05 05 05
9 ANEETA GUPTA 04 04 03 03 06 04 05 05
10 PREETI SINGH 04 04 03 03 06 05 05 05
11 LAKSHMI SINGH 04 03 03 03 06 05 05 04
12 SHARMILA JAYASWAL 04 02 03 02 06 05 05 04
13 SHRUTI SINGH 04 03 03 03 06 05 05 04
14 POOJA PANDEY 04 03 03 02 06 05 05 04
15 AKANSHA SINGH 04 03 03 02 06 05 05 05
16 PRINYANKA SINGH 04 03 03 02 06 05 05 04
17 SUNITA KUMARI 04 03 03 03 06 05 05 05
18 REKHA YADAV 04 02 03 03 06 06 05 03
19 SUBHASHINEE MAURY 04 03 03 03 06 06 05 05
20 DIVYA UPADHYAY 04 03 03 03 06 06 05 05
21 ANITA MAURYA 04 03 03 02 06 06 05 05
22 MADHULIKA RAI 04 03 03 03 06 06 05 05
23 SURUBHI RAGHUVANSHI 04 02 03 03 06 06 05 04
24 JAHA ARA 04 02 03 03 06 06 05 04
25 AKTA SINGH 04 03 03 03 06 06 05 04
26 SWETA SINGH 04 03 03 03 06 06 05 04
27 AHIR MEENA SADHU 04 03 03 03 06 04 05 05
28 NEELU SINGH 04 04 03 02 06 04 05 04
29 ARATI SONKER 04 04 03 02 06 04 05 05
30 ANJU SINGH 04 04 03 02 06 04 05 03
31 PRIYANKA MISHRA 04 04 03 02 06 03 05 04
32 RUKSHAR KHATOON 04 04 03 02 06 02 05 05
33 AMRITA SINGH 04 04 03 02 06 02 05 04
34 MAMTA TIWARI 04 04 03 02 06 02 05 05
35 RANJANA YADAV 04 04 03 02 06 02 05 03
36 SHALINI YADAV 04 04 03 03 06 02 05 03
37 BABITA DEVI 04 04 03 03 06 04 05 04
38 HEMA SINGH 04 04 03 02 06 04 05 05
39 PRIYANKA SINGH 04 03 03 02 06 04 05 04
40 PRITEE DEVI 04 04 03 03 06 04 05 05
41 NEETU 04 03 03 02 06 04 05 03
42 MADHURI RAI 04 03 03 03 06 04 05 04
43 GARIMA SRIVASTAVA 04 03 03 0 06 04 05 05
44 PRITI SINGH 04 04 03 02 06 04 05 01
45 SONI SINGH 04 04 03 03 06 04 05 02
46 ANJALI SINGH 04 04 03 03 06 04 05 05
47 ANJU TIWARI 04 03 03 02 06 04 05 03
48 KUMKUM SINGH 04 03 03 03 06 05 05 04
49 SHUBHRA AGARWAL 04 02 03 02 06 05 05 05
50 SRISHTY NAWAL 04 02 03 03 06 05 05 05
51 SHASHI KALA YADAV 04 02 03 02 06 06 05 02
52 POONAM 04 04 03 03 06 06 05 02
53 SADHANA MISHRA 04 04 03 02 06 06 05 05
54 SIMA YADAV 04 04 03 02 06 06 05 05
55 KIRAN YADAV 04 04 03 03 06 06 05 04
56 NEELA DEVI 04 04 03 03 06 06 05 04
57 RASHMI SINGH 04 04 03 02 06 06 05 05
58 PURNIMA SINGH 04 04 03 03 06 06 05 05
59 SAPANA SINGH 04 04 03 02 06 06 05 04
60 PRIYANKA YADAV 04 04 03 03 06 06 05 05
61 QUDSIA FATIMA 04 04 03 03 06 05 05 05
62 REETA DEVI 04 04 03 02 06 05 05 02
63 SWETA GUPTA 04 04 03 03 06 05 05 02
64 RAGANI SINGH 04 04 03 02 06 05 05 05
65 SHEELA SRIVASTAVA 04 03 03 02 06 05 05 05
66 SANGEETA YADAV 04 03 03 02 06 05 05 04
67 MAMTA 04 03 03 02 06 05 05 04
68

SHILPA

04 04 03 02 06 06 05 05
69 SARIKA SRIVASTAVA 04 04 03 03 06 05 05 05
70 SHRADDHA DUBEY 04 04 03 03 06 06 05 04
71 ARCHANA SINGH 04 04 03 03 06 05 05 05
72 REENA DEVI 04 04 03 03 06 02 05 05
73 POONAM DEVI 04 04 03 03 06 02 05 02
74 LAXMI KUMARI 04 02 03 02 06 02 05 02
75 SANGEETA 04 04 03 03 06 02 05 05
76 MEERA YADAV 04 04 03 03 06 06 05 05
77 GUNJA DEVI 04 04 03 03 06 06 05 04
78 NIHARIKA 04 04 03 02 06 06 05 04
79 KIRTI SINGH 04 04 03 02 06 06 05 05
80 ASHA YADAV 04 04 03 03 06 06 05 05
81 SARITA YADAV 04 04 03 03 06 06 05 04
82 ARTI DEVI 04 04 03 03 06 05 05 05
83 SHASHI KIRAN 04 04 03 03 06 05 05 05
84 SEEMA YADAV 04 04 03 03 06 05 05 02
85 SNEHA SINGH 04 04 03 02 06 04 05 02
86 SANJAY KANNAUJIYA 04 03 03 02 06 04 05 05
87 ANITA 04 03 03 02 06 04 05 05
88 JYOTI SINGH 04 03 03 02 06 05 05 04
89 MIRA DEVI 04 03 03 02 06 06 05 04
90 SUNITA KUSHAWAHA 04 03 03 03 06 06 05 05
91 RITA 04 03 03 02 06 06 05 05
92 APHSANA BEGAM 04 03 03 03 06 06 05 05
93 SHIKHA SINGH 04 03 03 02 06 06 05 05
94 SHWETA SINGH 04 04 03 03 06 06 05 04
95 VIBHA PANDEY 04 04 03 02 06 06 05 04
96 SUNITA YADAV 04 04 03 03 06 04 05 05
97 REKHA YADAV 04 03 03 02 06 05 05 05
98 PRIYANKA SAHU 04 04 03 03 06 04 05 04
99 PRIYA KUMARI 04 03 03 02 06 05 05 04
100 POONAM YADAV 04 03 03 03 06 06 05 05
           
           

Attendance of April

S.No.
Name
01-07
08-15-
16-24
25-31
Lec.
Att.
Lec.
Att.
Lec.
Att.
Lec.
Att.
1 SMIRITI SINGH 04 04 06 06        
2 PRAGYA SINGH 04 04 06 06        
3 DIVYA RANI 04 04 06 06        
4 RADHA 04 04 06 06        
5 HEMA RAI 04 04 06 06        
6 KUSUM 04 04 06 05        
7 ARCHNA 04 04 06 05        
8 PRIYANKA SINGH 04 04 06 05        
9 ANEETA GUPTA 04 04 06 04        
10 PREETI SINGH 04 04 06 05        
11 LAKSHMI SINGH 04 03 06 05        
12 SHARMILA JAYASWAL 04 02 06 05        
13 SHRUTI SINGH 04 03 06 05        
14 POOJA PANDEY 04 03 06 05        
15 AKANSHA SINGH 04 03 06 05        
16 PRINYANKA SINGH 04 03 06 05        
17 SUNITA KUMARI 04 03 06 05        
18 REKHA YADAV 04 02 06 06        
19 SUBHASHINEE MAURY 04 03 06 06        
20 DIVYA UPADHYAY 04 03 06 06        
21 ANITA MAURYA 04 03 06 06        
22 MADHULIKA RAI 04 03 06 06        
23 SURUBHI RAGHUVANSHI 04 02 06 06        
24 JAHA ARA 04 02 06 06        
25 AKTA SINGH 04 03 06 06        
26 SWETA SINGH 04 03 06 06        
27 AHIR MEENA SADHU 04 03 06 04        
28 NEELU SINGH 04 04 06 04        
29 ARATI SONKER 04 04 06 04        
30 ANJU SINGH 04 04 06 04        
31 PRIYANKA MISHRA 04 04 06 03        
32 RUKSHAR KHATOON 04 04 06 02        
33 AMRITA SINGH 04 04 06 02        
34 MAMTA TIWARI 04 04 06 02        
35 RANJANA YADAV 04 04 06 02        
36 SHALINI YADAV 04 04 06 02        
37 BABITA DEVI 04 04 06 04        
38 HEMA SINGH 04 04 06 04        
39 PRIYANKA SINGH 04 03 06 04        
40 PRITEE DEVI 04 04 06 04        
41 NEETU 04 03 06 04        
42 MADHURI RAI 04 03 06 04        
43 GARIMA SRIVASTAVA 04 03 06 04        
44 PRITI SINGH 04 04 06 04        
45 SONI SINGH 04 04 06 04        
46 ANJALI SINGH 04 04 06 04        
47 ANJU TIWARI 04 03 06 04        
48 KUMKUM SINGH 04 03 06 05        
49 SHUBHRA AGARWAL 04 02 06 05        
50 SRISHTY NAWAL 04 02 06 05        
51 SHASHI KALA YADAV 04 02 06 06        
52 POONAM 04 04 06 06        
53 SADHANA MISHRA 04 04 06 06        
54 SIMA YADAV 04 04 06 06        
55 KIRAN YADAV 04 04 06 06        
56 NEELA DEVI 04 04 06 06        
57 RASHMI SINGH 04 04 06 06        
58 PURNIMA SINGH 04 04 06 06        
59 SAPANA SINGH 04 04 06 06        
60 PRIYANKA YADAV 04 04 06 06        
61 QUDSIA FATIMA 04 04 06 05        
62 REETA DEVI 04 04 06 05        
63 SWETA GUPTA 04 04 06 05        
64 RAGANI SINGH 04 04 06 05        
65 SHEELA SRIVASTAVA 04 03 06 05        
66 SANGEETA YADAV 04 03 06 05        
67 MAMTA 04 03 06 05        
68

SHILPA

04 04 06 06        
69 SARIKA SRIVASTAVA 04 04 06 05        
70 SHRADDHA DUBEY 04 04 06 06        
71 ARCHANA SINGH 04 04 06 05        
72 REENA DEVI 04 04 06 02        
73 POONAM DEVI 04 04 06 02        
74 LAXMI KUMARI 04 02 06 02        
75 SANGEETA 04 04 06 02        
76 MEERA YADAV 04 04 06 06        
77 GUNJA DEVI 04 04 06 06        
78 NIHARIKA 04 04 06 06        
79 KIRTI SINGH 04 04 06 06        
80 ASHA YADAV 04 04 06 06        
81 SARITA YADAV 04 04 06 06        
82 ARTI DEVI 04 04 06 05        
83 SHASHI KIRAN 04 04 06 05        
84 SEEMA YADAV 04 04 06 05        
85 SNEHA SINGH 04 04 06 04        
86 SANJAY KANNAUJIYA 04 03 06 04        
87 ANITA 04 03 06 04        
88 JYOTI SINGH 04 03 06 05        
89 MIRA DEVI 04 03 06 06        
90 SUNITA KUSHAWAHA 04 03 06 06        
91 RITA 04 03 06 06        
92 APHSANA BEGAM 04 03 06 06        
93 SHIKHA SINGH 04 03 06 06        
94 SHWETA SINGH 04 04 06 06        
95 VIBHA PANDEY 04 04 06 06        
96 SUNITA YADAV 04 04 06 04        
97 REKHA YADAV 04 03 06 05        
98 PRIYANKA SAHU 04 04 06 04        
99 PRIYA KUMARI 04 03 06 05        
100 POONAM YADAV 04 03 06 06        
           
           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © 2007. Sukhmay Mahavidyalaya, Behra, Jaunpur (UP) India. All rights Reserved Designed, Developed & Hosted by : VISIONTECH SYSTEMS